LỆNH XÓA CÁC APP NHÀ MẠNG MỸ

pm uninstall –user 0 com.google.android.apps.walletnfcrel
pm uninstall –user 0 com.kyocera.barometer
pm uninstall –user 0 com.cequint.ecid
pm uninstall –user 0 com.vcast.mediamanager
pm uninstall –user 0 jp.kyocera.email
pm uninstall –user 0 jp.kyocera.E6810.cellbroadcastreceiver
pm uninstall –user 0 jp.kyocera.exchange
pm uninstall –user 0 com.verizon.messaging.vzmsgs
pm uninstall –user 0 com.LogiaGroup.LogiaDeck
pm uninstall –user 0 com.vzw.hss.myverizon
pm uninstall –user 0 com.verizon.mips.services
pm uninstall –user 0 com.gotv.nflgamecenter.us.lite
pm uninstall –user 0 com.kyocera.outdoorreport
pm uninstall –user 0 com.asurion.android.verizon.vms
pm uninstall –user 0 com.slacker.radio
pm uninstall –user 0 com.kyocera.outdoor.solunar
pm uninstall –user 0 com.kyocera.outdoor.sunmoon
pm uninstall –user 0 com.android.apps.tag
pm uninstall –user 0 com.google.android.marvin.talkback
pm uninstall –user 0 com.kyocera.outdoor.tide
pm uninstall –user 0 com.telecomsys.directedsms.android.SCG
pm uninstall –user 0 jp.kyocera.verizon.vvm3
pm uninstall –user 0 com.vznavigator.Generic
pm uninstall –user 0 com.qualcomm.qcrilmsgtunnel

Để lại một bình luận

Your email address will not be published.